Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Door de inschrijving van de deelnemer d.m.v. het inschrijvingssysteem via het internet verklaart de deelnemer zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

 2. De kandidaat-deelnemer die wenst deel te nemen aan een door de organisatie geplande activiteit dient zich hiervoor voorafgaandelijk in te schrijven uiterlijk tot aan de door de organisatie vooropgestelde inschrijvingsdatum. Inschrijvingen die na deze datum worden verricht kunnen worden geweigerd door de organisatie.

 3. De deelnameprijs voor de activiteit waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven dient uiterlijk 10 dagen na de (bevestiging van de) inschrijving integraal te worden betaald op rekening van de organisatie, bij gebreke waaraan de inschrijving als niet bestaande wordt beschouwd en/of kan worden geweigerd door de organisatie.

 4. Ingeval de inschrijving van een deelnemer als niet bestaande wordt beschouwd of wordt geweigerd door de organisatie – ongeacht de reden – is de organisatie niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een (minderjarige) deelnemer die niettemin opdaagt op de activiteit. De organisatie is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor minderjarige deelnemers die worden afgezet om deel te nemen aan een activiteit waarvoor hun inschrijving als niet bestaande wordt beschouwd of werd geweigerd door de organisatie. De niet-ingeschreven deelnemer is in dat geval overigens ook niet gedekt door de verzekering van de organisatie. De organisatie kan hiervoor ook niet worden aangesproken.

 5. De ingeschreven deelnemers verlenen uitdrukkelijke toelating aan de organisatie om individuele foto’s dan wel groepsfoto’s te nemen tijdens of naar aanleiding van de activiteiten en om deze foto’s te publiceren (online op de website van de organisatie, sociale media, persberichten, …). De organisatie waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig zijn met de openbare orde.

 6. Ingeval de organisatie tijdens of naar aanleiding van een activiteit een (minderjarige) deelnemer berispt op ongepast gedrag of pesterijen kunnen de ouders dan wel de wettelijke vertegenwoordigers door de organisatie worden uitgenodigd om hun kinderen op te halen en hun deelname aan de activiteit stopzetten. Bij weigering kan de organisatie de politie contacteren met het oog op verwijdering van de activiteit. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de deelnameprijs.

 7. Ingeval de deelname van een ingeschreven deelnemer moet worden geannuleerd wegens overmacht heeft de betrokken deelnemer recht op een waardebon van de organisatie, ter waarde van de deelnameprijs van de activiteit waarvoor werd ingeschreven, geldig gedurende een jaar vanaf de annulering van de deelname en voor elke andere activiteit die door de organisatie wordt aangeboden. In geen geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnameprijs.

 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan derden of voor schade aan of verlies van goederen van derden of de eigen goederen van de deelnemer, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade of het verlies.

 9. De deelnemer verbindt er zich toe om de campusregels, waarvan hij of zij kennis nam naar aanleiding van de inschrijving of meegedeeld tijdens de activiteit te respecteren gedurende de ganse duur van de activiteit.

 10. De deelnemer gedraagt zich als een goed huisvader en als een normaal omzichtig persoon zowel t.a.v. de andere deelnemers, de leden en het bestuur van de organisatie en de goederen en materiaal van de andere deelnemers, de leden en het bestuur van de organisatie en derden.

 11. De organisatie is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een schadegeval waar dekking wordt verleend, is de organisatie gerechtigd om de vrijstelling te verhalen op de aansprakelijke deelnemer.


OVERMACHT

In geval van overmacht is de organisatie niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de eigen wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt de organisatie onder meer, maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, pandemieën, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Laatste wijziging: zaterdag, 15 augustus 2020, 20:29

nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze opleidingen, online webinars en activiteiten.